Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, resp. prevádzkovateľom internetového obchodu – Spoločnosťou Monetify, s.r.o. so sídlom Štúrova 1506/82, 901 01 Malacky, IČO 46 872 671, DIČ 202 363 0015 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. pod číslom      vložky 85149/B (ďalej len Predávajúci), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.mayochixmalacky.sk (ďalej len obchod).
 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu ( ďalej len Kupujúci).
 2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
 3. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 4. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.mayochixmalacky.sk

 

Článok II

Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.
 2. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.
 3. Všetky prijaté elektronické objednávky potvrdené Predávajúcim sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.
 4. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru Kupujúcim.
 5. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Kupujúci zaväzuje doručiť tovar prevádzkovateľovi do skončenia doby pre odstúpenie od zmluvy bez závad, nepoškodený, nenosený s pôvodným štítkom na náklady Kupujúceho prostredníctvom poisteného balíka -doporučene Slovenskou poštou. Balík poslaný dobierkou nebude prevzatý. Súčasťou vráteného tovaru musí byť kopia dokladu o kúpe a vyplnený formulár, ktorý dostanete spolu s faktúrou.
 6. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu za tovar. Kupujúcemu bude vrátená suma prevodom na jeho účet do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ kupujúci vracia tovar, hradí všetky poplatky spojené s dopravou a poštovným.
 7. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 

Článok III

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho, a to informatívnym mail o odoslaní zásielky.

 

Článok IV

Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom mayochixmalacky.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. Všetky ceny sú uvádzane v mene EUR.
 2. Kúpou tovaru sa myslí pripísanie celej sumy objednávky na účet Predávajúceho.
 3. Objednávka sa pokladá za neplatnú v prípade, že zo strany Kupujúceho resp. jeho bankového/finančného domu nebola uhradená celá suma objednávky na účet Predávajúceho do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim. Platba sa uskutoční na účet Predávajúceho SK9411110000001266230019, ako variabilný symbol bude udané číslo elektronickej objednávky.
 4. Platba za tovar sa dá uskutočniť aj pri osobnom odbere v Predajni Mayo Chix, Záhorácka 2, 901 01 Malacky. V predajni je možné platiť hotovosťou,alebo kartou.

 

Článok V

Dodacie podmienky

 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa prevádzkových možností zaslané predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov do 48 hodín po uhradení celej sumy na účet predávajúceho. Celková doba doručenia spojená s prepravou predstavuje 3-4 pracovné dni od zaplatenia za tovar.
 2. Tovar je dodávaný na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke.
 3. Predávajúci si účtuje poštovné vo výške 4,20EUR . Pri zásielkach do CZ je poštovné 5,90€ a platba možná len prevodom na účet.
 4. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.
 5. Balné ani ďalšie poplatky si Predávajúci neúčtuje.
 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho zaplatením kúpnej ceny. Zásielka vždy obsahuje faktúru ako doklad o kúpe.
 7. Kupujúci je povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať  s prepravcom – Slovenskou poštou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 8. Pri vrátení tovaru poštovné hradí Kupujúci.
 9. Pri oprávnenej a uznanej reklamácii poštovné hradí Predávajúci.

 

Článok VI

Vrátenie tovaru, výmena

Kupujúci je povinný vyplniť výmenný/reklamačný formulár (ďalej len formulár) v týchto nasledujúcich prípadoch:

 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania.
 2. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Poštovné v takomto prípade znáša Predávajúci.
 3. Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť/ farba) V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho a tovar bol doručený nepoškodený a nejaví známky nosenia. Manipulačné poplatky (resp. poštovné) s výmenou tovaru hradí Kupujúci.
 4. Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru – bližšie reklamačné podmienky, ktoré sú upravené v článku VII týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho uverejnených na mayochixmalacky.sk
  1. Kupujúci je povinný uviesť vo formulári nasledujúce údaje:
  2. Identifikačné údaje Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa)
  3. Adresa miesta, kam bol tovar dodaný
  4. Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru
  5. Číslo elektronickej objednávky
  6. Dátum vystavenia elektronickej objednávky
  7. Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim
  8. Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny
  9. Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený
  10. Dátum a podpis Kupujúceho.
 5. Ak formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „požadované doklady“), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.
 6. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári.
 7. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.
 8. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť kompletný, nenosený, nepoškodený a s pôvodným štítkom . Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
 9. Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 10. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky uvedených v týchto VOP, v prípadoch zdarma poskytnutého poštovného uvedeného vo VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 7 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1 a 2 tohto článku.

 

Článok VII

Záručné podmienky a záručná doba

 1. Tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 3. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, spolu s dokladom o kúpe a vyplneným reklamačným formulárom.
 4. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe. Záruka sa vzťahuje na všetky chyby tovaru spôsobené chybou pri výrobe, alebo chybou na použitom materiáli.
 5. Záruka sa však nevzťahuje na nadmerné opotrebovanie tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania užívateľom (mechanické poškodenie, chybné pranie a pod.  Zároveň sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru zodpovedajúce charakteru tovaru a jeho používania ( ako sú zipsy, šnúrky, sťahovacie gumy, suché zipsy, ozdobné prvky a pod.) Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, alebo opotrebovanie tovaru z dôvodu nesprávneho používania, ošetrovania, alebo výberu nesprávnej veľkosti. Predajca je oprávnený odmietnuť prevziať tovar na reklamačne konanie, ak tento nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.
 6. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 7. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na www.mayochixmalacky.sk

 

Článok VIII

Ochrana osobných údajov

Všeobecné podmienky pri spracúvaní osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Prevádzkovateľom informačného systému je Monetify, s.r.o. so sídlom Štúrova 82, 901 01 Malacky , IČO: 46 872 671, DIČ: 2023630015, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 85149/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa v súlade s § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) pre účely poštového styku.
 3. Ďalšie osobné údaje v rozsahu: dátum narodenia, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby pre marketingové účely a vernostný program formou poskytovania informácii o ďalších akciách a produktoch Prevádzkovateľa.
 4. Dotknutá osoba súhlasí s poskytovaním reklamných a iných ponúk prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 5. Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu 10. (slovom desiatich) rokov odo dňa svojej poslednej objednávky u Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
 6. Dotknutými osobami sú zákazníci Prevádzkovateľa.
 7. Osobné údaje, pri ktorých je vyznačená ich povinnosť, sú povinnými údajmi a ich poskytnutie je podmienkou pre doručenie tovaru objednaného dotknutou osobou.
 8. Osobné údaje klienta nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon.
 9. Osobné údaje dotknutých môžu byť poskytnuté tretej strane, na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a príslušným obchodným partnerom (ďalej Sprostredkovateľ):
 10. Sprostredkovateľom, ktorí zabezpečujú služby súvisiace s doručovaním tovaru objednaného dotknutými osobami.

Osobné údaje nebudú zverejňované.

 

Orgán dozoru: SOI , Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

 

V Malackách dňa 1.8.2015