1.    Účel dokumentu

 1. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetkým zákazníkom informácie o spracovaní osobných údajov v rozsahu stanovenom v čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)  – ďalej iba „Nariadenie“.
 2. Tieto informácie sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov:
  •  neregistrovaných zákazníkov, ktorí uskutočnia nákup v e-shope mayochixmalacky.sk
  •  registrovaných zákazníkov, ktorí sú registrovaní v e-shope mayochixmalacky.sk

 

2.  Totožnosť a kontaktné údaje správcu a poverenie pre ochranu osobných údajov (DPO)

 1. Správcom osobných údajov pre registrovaných zákazníkov je spoločnosť Monetify, s.r.o. so sídlom Štúrova 82,90101 Malacky, Slovenská republika, IČO 46 872 671, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 85419/B.
 2.  Pre nákupy neregistrovaných zákazníkov na www.mayochixmalacky.sk je Správcom osobných údajov spoločnosť  Monetify, s.r.o. so sídlom Štúrova 82,90101 Malacky, Slovenská republika, IČO 46 872 671, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 85419/B.
 3. Kontaktné údaje Správcu vo všetkých prípadoch:
  Email: info@mayochixmalacky.sk; Telefón: +421903968195
  Poštová adresa: Ota Holúska 1D, 841 06 Bratislava, Slovenská republika.
 4. Poverencom pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer) je Monika Pikna, email: info@mayochixmalacky.sk.

 

3.    Rozsah spracovávaných osobných údajov

 1. Osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov obchodov Mayo Chix Malacky (ďalej tiež len „zákazníci“) sa spracovávajú v rozsahu:
  • pri neregistrovaných zákazníkoch meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa, údaje o nákupe,
  •  pri registrovaných zákazníkoch meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo, prihlasovacie údaje.

Všetky z hora uvedené osobné údaje zákazníkov ďalej len „Osobné údaje“.

 

4.    Právny základ spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich Osobných údajov je
  1. v prípade neregistrovaných zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup v e-shope Mayo Chix Malacky,
   o   splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia a
   o   splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nariadenia
  2. v prípade zákazníkov registrovaných v e-shope
   o   súhlas daný Správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia.

 

5.  Účel spracovania osobných údajov

 1. Osobné údaje sa spracovávajú na účel:
  1. pri zákazníkoch, ktorí uskutočnili nákup v e-shope Mayo Chix Malacky, na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy o kúpe tovaru a ďalej na účel plnenia zákonných povinností Správcu (bez nutnosti súhlasu so spracovaním Osobných údajov), ako aj pre účely priameho marketingu a v prípade súhlasu k využitiu e-mailovej adresy k zasielaniu obchodných oznámení.
  2. pri zákazníkoch registrovaných v e-shope na účel vedenia Osobných údajov zákazníka v databáze registrovaných zákazníkov, zaslania prihlasovacích údajov, vedenia údajov o nákupoch registrovaného zákazníka uskutočnených v e-shope,
 2. Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

 

6.    Doba uloženia osobných údajov

 1. Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré sú spracovávané pre splnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností, budú spracovávané po dobu nutnú k plneniu práv a záväzkov zo zmluvy o nákupe tovaru a plnenie zákonných povinností Správcu z toho vyplývajúcich, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané o registrovaných zákazníkoch, sú uchovávané na základe súhlasu a budú spracovávané na uvedený účel po dobu trvania súhlasu, ktorý bol udelený na dobu 5 rokov od posledného nákupu registrovaného zákazníka v e-shope alebo na dobu 5 rokov od dátumu registrácie, pokiaľ registrovaný zákazník neuskutočnil v dobe registrácie žiadny nákup, najdlhšie však do doby odvolania súhlasu so spracovaním Osobných údajov.
 3. Osobné údaje však môžu byť spracovávané najdlhšie do doby odvolania súhlasu zákazníka so spracovaním Osobných údajov.

 

7.    Kategória príjemcov osobných údajov

 1. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám, najmä:
  1. subjektom, ktoré spracovávajú Osobné údaje pre Správcu a ktorými môžu byť:
   1. subjekty zaisťujúce správu software, hostingové služby, iné IT služby a prevádzku webových stránok www.mayochixmalacky.sk
   2. subjekty poskytujúce zasielateľské služby Správcu, s ktorými má Správca uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
  2. Správca nemá v úmysle poskytovať Osobné údaje do tretích zemí alebo medzinárodných organizácií.

 

8.    Práva zákazníka v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 1. Za podmienok uvedených v čl. 15 až 22 Nariadenia má zákazník právo
  1. požiadať Správcu o prístup k svojim Osobným údajom spracovávaným Správcom,
  2. požiadať Správcu o kópiu týchto Osobných údajov,
  3. požiadať Správcu o opravu nepresných Osobných údajov,
  4.  na vymazanie Osobných údajov spracovávaných Správcom, pokiaľ už nie sú potrebné pre poskytnutý účel, pokiaľ zákazník odvolá súhlas alebo pokiaľ sú Správcom spracovávané protiprávne,
  5.  požiadať Správcu o obmedzenie spracovania svojich Osobných údajov v prípadoch stanovených v čl. 18 Nariadenia,
  6. na prenositeľnosť Osobných údajov v rozsahu podľa čl. 20 Nariadenia,
  7. vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich Osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše Osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.
 2. Pokiaľ sa domnievate, že spracovaním Vašich Osobných údajov bolo porušené či je porušované Nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu Osobných údajov.
 3.  Pokiaľ sa jedná o Osobné údaje spracovávané s Vaším súhlasom, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov daný Správcovi. Prípadným odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich Osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: e-mailom zaslaným na adresu: info@mayochixmalacky.sk.
 4. Poskytnutie Vašich osobných údajov Správcovi je vždy dobrovoľné a nemáte povinnosť Osobné údaje poskytnúť.